Договір-оферта про надання послуг

Загальні положення

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ФОП Савіна Ірина Валеріївна (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання послуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) сайту інформаційних послуг https://www.journeys6senses.com (надалі – Користувач).

Предмет Договору

Предметом Договору є надання Виконавцем інформації на сайті або консультацій з організації самостійних подорожей, купівлі квитків, бронювання готелів, пошуку транспорту, (надалі – Послуги), за допомогою яких Користувач планує та здійснює самостійну подорож

Умови надання Послуг

Доступ до інформації на сайті є загально відкритим, але якщо Користувач має бажання підтримати роботу сайту, він сплачує будь-яку суму на розрахунковий рахунок Виконавця.

Якщо Користувач бажає отримати консультацію, він сплачує оговорену суму за необхідну Послугу на розрахунковий рахунок Виконавця.

Датою початку надання Послуг є одна з наступних подій:(1) дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Виконавця авансового платежу за консультації; або (2) дата, коли Користувач вирішив оплатити інформацію, якою скористувався на сайті Виконавця.

Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти

Ціна Послуг визначається згідно з обраними Користувачем Послугами.

Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати у випадку замовлення Користувачем консультації. Або після користування загально доступною інформацією, яка розташована на сайті.

Ціна за консультацію визначається індивідуально в залежності від складності маршруту, кількості квитків, країн пересування, бронювання місць проживання, підбирання розваг в подорожі.

Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на розрахунковий рахунок або банківську карту Виконавця, зазначені у цьому Договорі.

Строк дії і зміна умов Оферти

Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://www.journeys6senses.com, і діє до моменту відкликання Оферти Оператором сервісу.

Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем сервісу змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті https://www.journeys6senses.com, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

Строк дії Договору та припинення Договору

Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

Договір може бути достроково розірваний:

  • У будь-який час за згодою Сторін;
  • За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
  • За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;
  • З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).

Персональні дані

Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

Відповідальність і обмеження відповідальності

За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

зміст інформації, що зазначається під час замовлення консультації – заповнення бріф-листа, що надсилається Виконавцю для обробки та підбору квитків, або бронювання готелів, або підбирання марщрута подорожі, транспорту та іншої інформації, яка стосується самостійної подорожі, запланованої Користувачем.

Виконавець не несе відповідальності за будь яке використання інформації з сайту https://www.journeys6senses.com

Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок купляти квитки, орендувати житло, автомобіль та інший транспорт, який підбирає Виконавець, оформлюючи Послугу. А також Користувач зобов’язується самостійно вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб, які надають йому послуги з проживання, проїзду, перельоту, оренди транспортного засобу та будь-яких послуг, що він обрав для власної самостійної подорожі.

Порядок вирішення спорів

Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку

Форс – мажор

Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов’язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

Реквізити

Фізична Особа Підприємець Савіна Ірина Валеріївна

Місцезнаходження:
065065, м. Одеса,
вул. Варненська, буд. 18, корпус 4, кв. 60
IBAN: UA943052990000026003024929253
Банк АТ КБ “ПРИВАТБАНК”,
МФО 305299,
ІПН 2784019305
e-mail: siv2203@gmail.com